Home

Aceton belélegzése

A belélegzett aceton hatására légzési panaszok, nehézlégzés, ritmuszavarok, gyengeség, zavartság léphet fel, valamint májkárosodást is okozhat. Vegyi üzemekben dolgozó munkásoknál, akik napi 8 órában, éveken keresztül érintkeznek szerves oldószerekkel veszélyeztetettek. A munkahelyeken többek között ezért is van. Sok, a mindennapi életben használatos termék gőzének belélegzése okozhat mérgezést és szívbénulás következtében fellépő halált. Leggyakrabban a szórópalackok, a folttisztítók, a körömlakklemosók (aceton), a műanyagragasztók belélegzése járhat végzetes következménnyel

Acetonnal való munka - Egészséges éle

Az aceton funkciós csoportja, mint az összes ketonnak, az oxocsoport, másképpen ketocsoport.Az oxo- és a ketocsoport között a különbség, hogy az oxocsoport csak az oxigént és a hozzá tartozó kettős kötést, míg a ketocsoport az oxigénatomhoz tartozó szénatomot is tartalmazza.. Az aceton molekulája az oxigénatom miatt poláris. A molekula részleges negatív pólusa az. Aktuális Aceton ajánlatok az ÁrGép-en. Hasonlítsa össze az árakat

Okozhat károsodást az aceton és körömlakk belélegzése? Ritkán, de szoktam festeni a körmeimet, most terhesség alatt mégkevesebbszer mert már mindent hallottam a terhesség alatti körömfestésről. Nemrég acetonnal lemostam az előző lakkot, utána meg befestettem a körmeimet, és az után olyan érzésem lett, mint amikor. A szerves oldószer belélegzése szinte azonnali részegségi állapotot teremt. gázok, lakkok, ragasztók, festékek, hígítók. Hallucinációt eloidézo hatóanyagok: toulol, aceton, triklóretilén, benzin. Egyszeri használata során is, maradandó szervi elégtelenségek léphetnek fel. A hatóanyagok többsége fizikai függést. aceton belélegzése nagy mennyiségű veszélyes a szervezetben. A testünk minden sejtje egy nagyon vékony, kövér réteggel van bevonva, amely védő funkciókat lát el. Az első dolog, hogy a sztrájk aceton behatol a test, egy zsíros réteg, okozó sejtek nélkül maradt természetes védelmet, kezdenek elpusztulni Vannak aceton-mentes körömlakklemosók is, de azért ezek is tartalmaznak acetont. Az acetonossal könnyebben lejön a lakk, viszont jobban roncsolja a körmöt. Az aceton-mentesben kevés aceton van, minimális, emiatt kímélőbb a körömnek. Az aceton-mentes körömlakklemosó így kiválóan és hatékonyan használható műkörömhöz is Sok, a mindennapi életben használatos termék gőzének belélegzése okozhat mérgezést és szívbénulás következtében fellépő halált. Leggyakrabban a szórópalackok, a folttisztítók, a körömlakklemosók (aceton), a műanyagragasztók belélegzése járhat végzetes következménnyel. Fel sem mérik ezeknek a súlyát

Terméknév Aceton EMPLURA® REACH regisztrációs szám 01-2119471330-49-XXXX CAS szám 67-64-1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Azonosított felhasználások Oldószer, Reagensek szintézis céljára A jelen biztonsági adatlap mellékletében leírt feltételeknek. Mi az aceton égési egyenlete? Nagyon fontos lenne, legyen valaki kedves és adja meg, holnap tz, és nagyon kéne! Köszi :) - Válaszok a kérdésr

Az oldószer olyan anyag, amely egy kémiailag eltérő (szilárd, folyadék vagy gáz halmazállapotú) anyagot - az oldott anyagot - oldat keletkezése közben feloldja. Az oldószerek többnyire folyadékok, de lehet szilárdak vagy gáz halmazállapotúak is. Az, hogy adott térfogatú oldószer egy anyag mekkora mennyiségét képes feloldani, a hőmérséklettől függ Összegyűjtöttünk minden lényeges információt, amit az oldalunkon megtalál acetonszagú lehelet témakörben Kerülni kell az érintkezést az anyaggal, um. szembe jutás, gőzök belélegzése, ruházat Aceton Technikai 2018.10.15. 4. BIZTONSÁGI ADATLAP Elkészítés kelte: 2011.01.18. Felülvizsg. kelte: Felülvizsgálatok száma:4 Oldal: 5 / 13 A 453/2010/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatla

Az egészséges életmód Sulinet Tudásbázi

Aceton: az aceton egy oldószer, melyet sokan használnak körömlakk lemosására. Az aceton irritálja a szemet, az orrot és a torkot. A szénmonoxid tartós belélegzése kómához és halálhoz vezethet. Csökkenti az izom-, és szívműködést, fáradtságot, gyengeséget, szédülést okoz. Különösen mérgező a magzat számára. msds Biztonsági Adatlap BRAKE CLEANER by DECO COLOR® 1907/2006/EK rendelet 31. cikk és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap, kelt 2010.03.08. Felülvizsgálat: 2013.06.03 P260 A gáz, köd, gőzök belélegzése tilos. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű, szemvédő, arcvédő használata kötelező. aceton toluol xilol 67-64-1 108-88-3 - 1210 190 221 2420 760 442 i, EU3 b, i, II2, BE aceton CH3COCH3 ≥ 99.6 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 *4. Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: • A termék belégzésekor: Az eszméletnél lévő sérültet ki kell vezetni, az eszméletlent ki kell vinni a szennyezet

Aceton - Wikipédi

ACETON ACETONE - , mert az anyag előállítója a 1907/2006 EK rendelet 2. cikk - és szigetelőanyagok [PC1] , Légfrissítő termékek [PC3], Fagyásgátló átló és fagymentesítő termékek [PC4], Bevonatok és -kezelési termékek, mint például a festés - és tisztítószerek ideértve a Aceton abszorpciójának vizsgálata A mérés célja 200 m3/h 20°C-os (1 bar) acetonnal szennyezett levegőáram megtisztítása folyamatos üzemű vizes abszorpcióval úgy, hogy a tisztított levegőben az aceton koncentrációja ne haladja meg a 150 mg/m3-es határértéket. A szennyezett levegőben az aceton árama 10 kg/h Kereskedelmi megnevezés: Aceton (folytatás a 3. oldalról) 42.0.18 · 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat. Hígitsuk fel sok vízzel. Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe A vizeletben aceton nevű vegyület jelenik meg. zxcvcxvzxcvzx A betegség oka: Ha a szervezet energiabevitele kisebb, mint energiaigénye, a sejtek éhezni kezdenek. Ekkor a zsírban raktározott energiát kezdik felhasználni. A zsírok lebontása során aceton is keletkezik, ami a vizelettel ürül

Az aceton-peroxid (triaceton-triperoxid, peroxiaceton, TATP, TCAP, peroxi-aceton) egy szerves peroxid, elsődleges robbanószer. Jellegzetes szagú fehér kristályos por. Nagyon érzékeny hőre, súrlódásra és ütésre. Előállításakor esetleg bennmaradt savak katalizálhatják a bomlását. Ezen okoknál fogva tárolása még víz. A szerves oldószer belélegzése szinte azonnali részegségi állapotot teremt. Magyarországon a hatvanas évek elején kezdődött el a szerves oldószerek szívása. Hallucinációt előidéző hatóanyagok: toulol, aceton, triklóretilén, benzin. Egyszeri használata során is maradandó szervi elégtelenségek léphetnek fel. A. Aceton: Közismertebb nevén körömlakklemosó, szintén gyakori vegyszer a háztartásokban. Szem-, orr- és felső légút-irritáló hatását sokan tapasztalták már, de azt kevesen gondolnák, hogy ennélsúlyosabb reakciókat is kiválthat Aceton Gestis EU LTV 1210 mg/m³ - 500 ppm Aceton 2000/39/EC EU LTV 1210 mg/m³ - 500 ppm Aceton Gestis HU LTV 1210 mg/m³ Aceton Gestis HU STV 2420 mg/m³ 8.2 Az expozíció ellenőrzése 8.2.1 Alkalmas műszaki szabályozóberendezése

Aceton »-› ÁrGé

Alkohol, aceton Alkohol, aceton Alkohol, aceton 10 S tabilitás és reakcióképesség Hő hatására a FuranFlex®-ben lévő prepolimerizált műgyanta térhálósodik, melynek folyamán a tömeg 3-4 %-át elérő víz szabadul fel. Erős savakkal, oxidálószerekkel Aceton 2. oldal, összesen: 9 Biztonsági adatlap Tűzveszélyes Irritatív R11 Tűzveszélyes. R36 Szemizgató hatású. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. S-mondat(ok) S9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó

Aceton NOEC Microcystis aeruginosa 530 mg/l 8 d HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN EC50 statikus teszt OECD Vizsgálati útmutató, 201 Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) 0.723 mg/l 72 h 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Komponens Biológiai lebomlás Expozíciós idő Összefoglalás Aceton 90.9 %. 28 Biztonságtechnikai Adatlap Az Európai Közösség 1907/2006/EK rendelet II. melléklete (Art. 31) Termék neve: FAST DRY DEGREASER Felülvizsgálat dátuma: 29.06.17 Version : 3.0 Ref. sz.: BDS000982_15_20170629 (HU) Kibocsátás dátuma: BDS000982_20170322 CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1, 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 - www.

ACETON Verzió 2.0 Kiadás dátuma 201 6.08.11. Felülvizsgálat dátuma 2017.05.15. Érvénybelépés dátuma 2017.05.15. KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK, AZ 1272/2008/EK ÉS A 2015/830/EU RENDELET SZERINT ÖSSZHANGBAN VAN A 2015/830/EU RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1907/2006/EK RENDELET (REACH) II. MELLÉKLETÉVEL KLORID VEGYI-ÉS MŰANYAGIPARI ZRT. 1 aceton 2,1 etilacetát 2,9 benzol 3,0 könnyű benzin 3,5 triklóretilén 3,8 metilalkohol 6,3 toluol 6,1 etilalkohol 8,3 o - xilol 13,5 n - butilalkohol 33,0 dekalin 94,0 Az előbbi értékek elég jó megközelítéssel kifejezik a viszonylagos párolgási sebességet Segít aceton belélegzése után, használják hasmenés, íny- és emésztőszervi gyulladás esetén. Megakadályozza a bakteriális fertőzés terjedését az emésztőrendszerből a húgyutak területére és a nemi szervekre

Okozhat károsodást az aceton és körömlakk belélegzése

 1. Az anyag neve: Aceton Technikai PG Szinonimák: Propán-2-on, propanon, dimetil-keton CAS szám: 67-64-1 EK szám:200-662-2 Aceton Technikai PG. Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Orczy út 6. Tel.: 1-210-1200, Fax: 1-464-4972 BIZTONSÁGI ADATLA
 2. P260 - A köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
 3. A tiszta gáz belélegzése csökkenti a központi idegrendszer működését és álmosságot és kábultságot okoz. Huzamosabb ideig tartó kitettség szívritmuszavart okozhat. aceton D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 500 ppm = aceton ACGIH, USA, 2009 500 ppm 750 ppm pentán D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 667 ppm =.
 4. P260 A köd/gőzök belélegzése tilos. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Aceton 67-64-1 általános populáció Belégzés Hosszú távú expozíció - rendszeres hatások 200 mg/m3 Aceton 67-64-1 általáno
 5. d a személynek,
 6. A szerves oldószer belélegzése szinte azonnali részegségi állapotot teremt. benzinek, gázok, lakkok, ragasztók, festékek, hígítók. Hallucinációt előidéző hatóanyagok: toulol, aceton, triklóretilén, benzin. Egyszeri használata során is, maradandó szervi elégtelenségek léphetnek fel. A hatóanyagok többsége fizikai.

Szerves oldószerek - ATW

P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvintézkedésre vonatkozó mondat - elhárító intézkedés: P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P260 A permet belélegzése tilos. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. P501 Az edény tartalmát / a tartályt a regionális szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. · Pótlólagos adatok: EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja Tűz esetén füst és egyéb égéstermékek keletkezhetnek, ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget. 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó. Izoláljuk a területet

okozhat. A gázok belélegzése aluszékonyságot és szédülést okozhat. Biztonsági előirás: Gyermekek kezébe nem kerülhet. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A keletkező gázt, permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szembe jutást. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni P260 A permet belélegzése tilos. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. P501 Az edény tartalmát / a tartályt a regionális szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. · Pótlólagos adatok: Veszélyes komponensek: Bután, Izobután, Propán, Aceton

Aceton gőz mérgezés: tünetek, tünetek, kezelés, következménye

 1. Négy anyagot adtak az Egyesült Államok Egészségügyi és Emberi Szolgálati Tanszékének 13. jelentésében a rákkeltő anyagokról, a tudományalapú dokumentumot, amely azonosítja a kémiai, biológiai és fizikai tényezőket, amelyek rákkockázatot jelentenek az Egyesült Államokban élő emberek számára. Az új jelentés 243 listát tartalmaz
 2. P260 A permet belélegzése tilos. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P410+P412 Napfénytől védendő

P 260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P 301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. BIZTONSÁGI ADATLAP (2015/830/EU) 2 Oldal: / 9 67-64-1 200-662-2 aceton Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Danger H225-319-336-EUH06 BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 12 A dokum. jelölése: -17763/HUNGR Nyomtatás dátuma:2019-1-2 67-64-1 200-662-2 aceton Xi,F, R 11-36-66-67 Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Danger! H225-319-336; EUH066 28-32 01-2119485493-29 A veszélyes bomlástermékek belélegzése súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában megfelelő vegyi védőöltözet és izolációs légzőkészülé Aceton LD50 Patkány 5,800 mg/kg dipropilénglikol LD50 Patkány > 5 g/kg ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE Nincs adat Akut toxicitás, belélegzés Név Módszer Faj Dózis Expozíciós idő Aceton LC50 (gőz) Patkány 50,100 mg/m3 8 h dipropilénglikol LC50 (por és köd) Mért Patkány > 2.34 mg/l 4 h ETHYL 2,3-EPOXY-3

Bár általában nem kapcsolódnak a függőséghez és a farmakológiai függőséghez, a gyógyszerek belélegzése nagyon káros lehet azok számára, akik visszaélnek velük, még ha időben is: a túlzott adagok halált okozhatnak, és A krónikus fogyasztás fizikai sérülésekkel és állandó pszichológiai zavarokkal kapcsolatos 2. oldal Ez a hormon irányítja a védő T-sejteket, és amíg a termelésük kicsi, a test nem tud a fertőzések ellen kellőképpen védekezni P260 A permet belélegzése tilos. P210 Hıtıl, forró felületektıl, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P410+P412 Napfénytıl védendı

Aceton 67-64-1 200-662-2 - Tűzveszélyes folyadékok 2. Osztály H225 Szemirritáció 2. Osztály H319 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3. Osztály H336 >= 10.00 - < 20.00 (R)-p-Menta-1,8-dién 5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47 Tűzveszélyes folyadékok 3. Osztály H226 Bőrirritáció 2. Osztály H31 P260 A permet belélegzése tilos. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P410+P412 Napfénytől védendő megnyilvánulhat. Gőzeinek belélegzése álmosságot és szédülést okozhat. Aceton (CAS: 67-64-1) LD 50 (szájon át): > 2000 mg/kg LD 50 (bőrön át): > 2000 mg/kg LC 50 (belélegezve): > 5 mg/l Etil-acetát (CAS: 141-78-6) LD 50 (szájon át, patkány): 5820 mg/kg LD 50 (bőrön át, nyúl): > 18000 mg/kg LC 50 (belélegezve, patkány. A krónikus hörghurut megjelenése számos káros tényezővel társulhat (füstöléssel, nitrogén-oxidokkal, füstöléssel szennyezett levegő belélegzése) és visszatérő légúti fertőzéssel. Krónikus bronchitis tünetei felnőtteknélnyilvánvalóvá válnak az exacerbáció idején. A fő tünet egy köhögés

Aceton és körömlakklemosó - Ezermester 2016/

 1. Ezek az anyagok (nagyrészt PVC-k) égésük során sűrű, fekete füstöt termelnek, melynek belélegzése is mérgező, de a meneküléshez szükséges tájékozódást is jelentősen megnehezíti. Ezért a kábelgyártók kifejlesztették a halogénmentes szigetelésű kábeleket, amelyek égésterméke nem toxikus
 2. belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget. 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó. A tűz által veszélyeztetett tartályokat távolítsuk el és hűtsük (tekintettel a robbanásveszélyre). Figyelem
 3. Az orrüregben lévő aceton érzése a cukorbetegség által okozott szövődmények miatt merül fel. Ebben az esetben komplex és hosszadalmas terápia szükséges. A kén illata akkor következik be, ha a máj munkájában rendellenességek, a szervezet allergiás reakciói, az idegrendszer zavarai vannak
 4. t a fogak kilazulása vagy kihullása, a krónikussá váló állapot ugyanis szívbetegség, cukorbaj, tüdőgyulladás és idült obstruktív légúti betegség kialakulásához vezethet.. Ínybetegségek Kapcsolódó cikkek: A menopauza nem befolyásolja a fogágy-betegség.

Hogyan ártanak az illékony kábítószerek? delina

 1. P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvintézkedésre vonatkozó mondat - elhárító intézkedés
 2. 67-64-1 200-662-2 Reg aceton . Xi,F, R 11-36-66-67 : GHS02 GHS07; Dgr . H225-319-336; EUH066 18-22 . Az R és H mondatok teljes szövege a 16 pont alatt található . 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1 Intézkedések ismertetése Általános információk: Gondoskodjunk bőséges friss levegőről. Eszméletvesztés eseté
 3. Aceton 01-2119471330-49 67-64-1 200-662-2 5-10 Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 H225,H319,H336 A Belégzéskor: Az oldószer gőzének nagy mértékű belélegzése hányingert, fejfájást és szédülést okozhat Lenyeléskor: Gasztrointesztinális zavarokat okozha
 4. P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P280 Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P370+P378 Tűz esetén: Az oltáshoz használandó: CO2, poroltó vagy vízsugár. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó
 5. Az aceton jól oldja az acetilént, ez nagy jelentőséggel bír az acetilén palackokban való tárolásánál is (disszugáz). A vizsgált oldat 2,80 tömegszázalékos acetilénre nézve, sűrűsége 0,81 g/cm3. b) Számítsa ki, mekkora térfogatú acetilén elnyeletésével készült az oldat 50,0 grammja
 6. Tűz esetén reaktív és mérgező égéstermékek keletkezhetnek, ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget. Aceton CAS: 67-64-1 EK: 200-662-2 Orális Nem alkalmazható Nem alkalmazható 62 mg/kg Nem alkalmazható Dermális Nem alkalmazható Nem alkalmazhat
 7. P260 A köd/gőzök belélegzése tilos. P280 Szem-/arcvédőt kell viselni. óvintézkedésre vonatkozó mondat: Tárolás P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. 2.3. Egyéb veszélyek Előírásszerű használat esetén nem áll fenn veszély

Mi az aceton égési egyenlete

P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Óvintézkedésre vonatkozó mondat - elhárító intézkedés P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyu-galmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni Aceton; N-butil-acetát Az osztályzás részét képező anyagok EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja Kiegészítő információ: P102: Gyermekektől elzárva tartandó P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó Tartalom PENTÁN, ACETON Kiegészítő óvintézkedésre vonatkozó mondatok P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P405 Elzárva tárolandó. 2.3. Egyéb veszélyek A gőzök/permet belélegzése tilos P260 A g z belélegzése tilos P262 Szembe, b rre, vagy ruhára nem kerülhet P270 A termék használata közben tilos enni, inni, vagy dohányozni P271 Kizárólag szabadban, vagy jól szell ] helyiségben használható P281 Az el írt egyéni véd felszerelés használata kötelez Címkézési elemek (DPD: Xn - Ártalmas R-mondatok

Oldószer - Wikipédi

Veszélyes anyagok: aceton,n-BuPl-acetát Veszélyt jelző piktogramok Oldal 1 / 9. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK és a 453/2010 EU rendelet szerint P260 A permet belélegzése Plos. Tárolás: P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheP 50 oC hőmérsékletet meghaladó hő Mély sebek Szulfadimidin be a seb üreg formájában finomra őrölt por sterilizált (510-15 g), A kinevezést követően, vagy egyéb antibakteriális szerek szulfanamidok belül. Keverve szulfatiazol, benzilpenicillint és efedrin néha használják helyileg (akut rhinitis) por (fúj, vagy húzza az orrát, ha belélegzése). Óvintézkedések aceton n-butil-acetát Figyelmeztető mondatok: H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nyomás alatt lévő tartály: kigyulladhat melegítés hatására. Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok Mindennapi mérgeink 1. rész- Veszélyes háztartási tisztítószerek, vegyszerek. Nem elég tudatosan egészségesen étkezned és az E betűket figyelni a csomagoláson, azt is meg kell nézned, hogy mit kensz fel, a bőrödre vagy éppen milyen tisztítószerrel takarítasz 67-64-1 200-662-2 aceton - 40-55 F, Xi, R11-36-66-67 - - Benzin, aromás 5-20 F Xi 11.36 További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található. 4 SZAKASZ: Elsősegély nyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély intézkedések ismertetése Általános információk

Acetonszagú lehelet - Tudástá

Tel.: 1-210-1200, Fax: 1-464-4972 2017.05.25. Felülvizsg ..

KERR BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2006/1907/EC (R.E.A.Ch.) előírások szerint Utolsó módosítás: 2009 October 06 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítás Aceton** 67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 > 10 - < 25 GHS02 GHS07 Veszély Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336 Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid keletkezhet, ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget. Elkészítés időpontja: 2016. 07. 12. Felülvizsgálat időpontja: Az oldószerek gőzei is mérgező hatásúak (ólom és benzol tartalmúak az aceton és a metanol gőzei). A mérgezés tünetei az arcon jelentkeznek piros foltok formájában, kísérő jelenség lehet a bódult állapot is. Ezeknek a gőzöknek a tartós belélegzése halálos kimenetelű is lehet Aceton 01-2119471330-49 67-64-1 200-662-2 25-50 Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 H225,H319,H336 A 1-Metoxipropán-2-ol; Belégzéskor: Az oldószer gőzének nagy mértékű belélegzése hányingert, fejfájást és szédülést okozhat Lenyeléskor: A lenyelt termék kihányása után aspirációval a tüdőbe juthat. Az oldószere A drogszakma internetes gyűjtőoldala. A bekerüléshez szükséges feltételek, az alábbi két link megnyitásával érhetők el

Nátrium-hidroxid - Wikipédi

Aceton 67-64-1 200-662-2 01-211947 1330-49-xxxx 25 - < 50 F; Xi 11-36-66-67 GHS02 GHS07 Veszély Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336 a gőz vagy permet/köd belélegzése. Biztosítsunk friss levegőt. A szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést el kell kerülni P260 A permet belélegzése tilos. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Aceton STP Nem ismert édesvízi Nem ismert szárazföld 29,5mg/kg sósvízi 1,06mg/l időszakos Nem ismert édesvízi üledék 30,4mg/k

Aceton 99,94%-os gyógyszerkönyvi minőség 1000m

P260 - Az aeroszolok belélegzése tilos. P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P410 + P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő Elkészítés időpontja: 2015. május 19. Felülvizsgálat időpontja: 2016. december 13. Verziószám: 3 biztonsagiadatlap.hu Cleansberg Kft. Zink-Al aceton: ÁK = 1210 mg/m3, CK = 2420* mg/m3 * Európai indikatív határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. 8.2 Az expozíció ellenőrzése Foglalkozási expozíció ellenőrzése: A megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell, különösen zárt teremben. Védelmi és higiéniai intézkedések. Aceton Xilol (izomerek keveréke) Oldószer benzin (nyersolaj), könnyű arom. · Figyelmeztető mondatok H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat

Illó gyúlékony anyagokkal (pl. aceton, alkohol,. toluol) ne dolgozzunk nyílt láng közelében, men túz vas.' robbanás keletkezhet. Tüz esetén minden gyúlékony Leggyakrabban a szállóporok belélegzése mérgez, szédüiést, hányást, hidegrázást, hasi fäjdalmakat okoz. Elsósegély: aktív szenes viz itatása, gyomormosá Aceton. ACGIH TLV. ACGIH TLV. OSHA PEL. 500 PPM. 750 PPM STEL. 1000 PPM. 180mm. 1. 108-10-1. Metil-izobutil-keton. ACGIH TLV. ACGIH TLV. OSHA PEL. OSHA PEL. 50 PPM. 75PPM STEL. 50 PPM. 75 PPM STEL. Patkányok és egerek esetében az élethosszig tartó nagy koncentrációjú Etilénbenzil belélegzése növellte bizonyos ráktípusok. ACETON MENTES500 ml Dátum: 2007.05.29. Verzió: 1 Oldal: 3/5 Kesztyűanyag: Oldószerálló védőkesztyű Anyag Vastagság Áthatolási idő Nitril-gumi/ niril-latex 0,35 mm >=4óra Fluor-kaucsuk-FKM 0,4 mm >=4 óra Higiénés intézkedések: Munka után és a munkaszünetek előtt a kezet vízzel és szappannal meg kell mosni Aceton (CAS-szám: 67-64-1) 1210 mg/m³ 2420 mg/m³ Toluol (CAS: 108-88-3) 190 mg/m³ 760 mg/m³ Az oldószerg zök belélegzése ártalmas. A g zök hosszan tartó és folyamatos belégzése légúti, nyálkahártya irritációt, a vese, a máj és központi idegrendszer károsodását. P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. P264 A használatot követően a(z) kezek-t alaposan meg kell mosni. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 67-64-1 aceton 8 óra 1210 50

 • Kórházi osztályok.
 • Anyakönyvi hírek szeged.
 • Jysk paplan árak.
 • Enlil.
 • Multinacionális vállalatok előnyei hátrányai.
 • Tengeri sün horvátország.
 • Melissa mccarthy port.
 • Aranyér végleges megszüntetése.
 • Magyar teniszezők ranglistája.
 • Középiskolai felvételi eredmények 2018.
 • Bejárati ajtó szeged praktiker.
 • Csak konnyeden gordon ramsay.
 • Elvált férfiak fórum.
 • Rajna vízesés belépő.
 • Rotátor köpeny íngyulladás.
 • Csirkés burrito receptek.
 • Lyukacsos bőrbetegség.
 • Etyeki piknik.
 • Japán katonai rangok.
 • Ausztrália látványosságai.
 • Dr lenkei gábor felesége.
 • Amityville az ébredés 2017 videa.
 • Emberi faj.
 • Nutria állat.
 • Jensen ackles felesége.
 • Fenyő fésülködő asztal eladó.
 • 82 es főút útinform.
 • Thomas the tank engine friends.
 • Nyc marathon 2017 results.
 • Mór ipari park térkép.
 • Római szerződés pdf.
 • Zarándoklat 2017.
 • Ranitidine gyógyszer.
 • Rövid haj hullámosítása.
 • Volvo x60.
 • Vitaindító cikk.
 • Buckingham palace website.
 • Kerria japonica pleniflora.
 • Családi napközi csillaghegy.
 • Rozsos bagett recept.
 • Pte áok szigorló modul.